• Home
  • Nieuws
  • Groen licht voor nadere uitwerking Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant

Groen licht voor nadere uitwerking Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant

23 december 2022

De Hart van Brabantgemeenten werken samen met de andere gemeenten binnen Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT), het Rijk, de provincie en waterschappen komende maanden verder aan de verstedelijkingsstrategie. In het Bestuurlijke Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT) van november 2022 is met het Rijk gesproken over het ontwikkelperspectief voor Stedelijk Brabant.

In het bestuurlijk overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zijn de hoofdkeuzes uit het perspectief onderschreven. Verder is afgesproken dat de samenwerkende gemeenten in SRBT-verband op basis van het ontwikkelperspectief gaan werken aan een set uitvoerings- en programmeringsafspraken. Deze afspraken zullen vervolgens in het Bestuurlijke Overleg Leefomgeving 2023 met de minister worden besproken.

Vervolgproces

In de periode tot aan het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving 2023 werken we in SRBT-verband de Verstedelijkingsstrategie uit tot een Ontwikkelperspectief. We vertalen de vastgestelde ontwikkelprincipes naar een breed pakket van concretere uitvoeringsafspraken tussen de SRBT-samenwerking, het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de betrokken waterschappen. Dan gaat het bijvoorbeeld over verdere invulling van de woningbouwopgave, zorg voor goede bereikbaarheid en behoud en versterking van het landschap. Op weg naar dit bestuurlijk overleg is er ruimte voor de colleges van de gemeenten in het SRBT-gebied om met de gemeenteraden in gesprek te gaan en wensen en bedenkingen van de gemeenteraad op te halen.

Stedelijke regio Breda-Tilburg

De SRBT, de Stedelijke Regio Breda – Tilburg, is een samenwerking van negentien gemeenten, vier waterschappen, de provincie Noord-Brabant en het Rijk. Samen werken we aan de ontwikkeling van dit gebied en streven we naar een goede balans tussen groei van economie, wonen en mobiliteit, en het versterken van de leefkwaliteit en het groen-blauwe karakter van onze omgeving. Hierbij komen thema’s aan de orde die veelal de gemeentegrenzen overstijgen: woningbouw, werklocaties, wateropgave, natuurontwikkeling, verduurzaming, de mobiliteitstransitie, het landelijk gebied. Door samen op te trekken kunnen deze thema’s beter, zorgvuldig en in samenhang, opgepakt worden. Ieder vanuit de eigen kwaliteiten, expertise en karakter.

SRBT in relatie tot Regio Hart van Brabant

De stedelijke regio Breda – Tilburg is een informele samenwerking. Bestuurders en ambtenaren zijn op dit schaalniveau met elkaar in gesprek om – vanuit de inhoud – te komen tot goede verstedelijkingsafspraken met het Rijk en tot betere afstemming met de provincie en onderling. Regio Hart van Brabant biedt hiertoe een overlegtafel. Immers, alle deelnemende gemeenten van onze gemeenschappelijke regeling, maken ook onderdeel uit van de samenwerking in de SRBT.

Gezien het potentieel van deze samenwerking en de vele thema’s waar het aan raakt, is de SRBT ook opgenomen in de (concept-) kernagenda ’23 – ’27.

Meer informatie

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.