• Home
  • Nieuws
  • Focus op implementatie bij integrale inkoop

Focus op implementatie bij integrale inkoop

22 december 2022

In november zijn de nieuwe contracten voor de inkoop van jeugdhulp, Wmo-begeleiding, Wmo-beschermd wonen en dagbesteding getekend. Op 1 januari 2023 gaan de nieuwe contracten in. Op dit moment wordt hard gewerkt om te zorgen voor een goede start voor onze inwoners per 1 januari. Zowel bij de toegangen van de gemeenten als bij de aanbieders worden allerlei aanpassingen gedaan voor de nieuwe inkoop. Ook worden inwoners die gebruikmaken van ondersteuning de komende tijd geïnformeerd over wat er voor hen gaat veranderen.

Vervolg implementatie in 2023

Op 1 januari hebben we alles ingericht zodat we kunnen werken volgens de uitgangspunten van de nieuwe inkoopstrategie. Maar we zijn dan nog niet klaar. We gaan op een andere manier werken met elkaar en dat zal nog aandacht en doorontwikkeling vragen. En ondanks dat we alles zo zorgvuldig mogelijk hebben voorbereid, weten we ook dat niet alles in één keer goed zal gaan en er nog dingen verder doorontwikkeld moeten worden. En we zullen tegen zaken aanlopen die we moeten veranderen of die we niet verwacht hadden. De doelstelling van het implementatieprogramma 2023 is om, binnen de afgesloten contracten en samen met aanbieders en alle betrokkenen in de regio, te komen tot de invoering van het nieuwe zorgsysteem conform de bestuurlijke uitgangspunten.

Implementatiesporen

We geven het programma vorm langs vier implementatiesporen: 

  1. De inrichting van de systemen van de toegangen en backoffices worden verder afgestemd en aangepast op de nieuwe bekostigingssystemen taakgericht en P x Q (jeugdhulp).
  2. De ontwikkeling en invoering van het nieuwe sturingsmodel Sociaal Domein Hart van Brabant, afgestemd op de nieuwe werkwijze en het partnerschap met aanbieders.
  3. Het verder doorontwikkelen van een aantal ontwikkelopgaven, zoals dat met aanbieders is afgesproken in de dialoogsessies.
  4. Het vergroten van het lerend vermogen binnen Regio Hart van Brabant. Wat we gaan doen is nieuw – zowel voor aanbieders als voor de gemeenten. Dat betekent dat we mensen moeten begeleiden, coachen en opleiden, maar ook dat we een reflectieve ruimte gaan inrichten.

Raden worden de komende periode geïnformeerd

In december en januari komt het programmateam inkoop langs bij de raden. De raden worden dan geïnformeerd over de achtergrond en het verloop van de inkoop, welke stappen zijn doorlopen in de aanbestedingsprocedure, wat de resultaten zijn van de aanbesteding in relatie tot de uitgangspunten die de raden eerder hebben vastgesteld, welke partijen geselecteerd zijn en hoe de raden na 1 januari 2023 worden betrokken. Vanzelfsprekend is er dan ook de gelegenheid om vragen te stellen.

 

Fotocredits: gemeente Tilburg


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.