• Home
  • Nieuws
  • Weer Thuis: de regionale matchingstafel krijgt een vervolg

Weer Thuis: de regionale matchingstafel krijgt een vervolg

20 oktober 2022

De regionale matchingstafel is een succes en krijgt vervolg. De tafel biedt ondersteuning aan cliënten die uit kunnen stromen uit Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en de jeugdzorg. Zij worden geholpen in het vinden van een geschikte woning in een passende omgeving, omringd met de juiste begeleiding.

Op 1 januari 2022 is de regionale matchingstafel Hart van Brabant gestart. Na ruim een half jaar is geconcludeerd dat de matchingstafel voorziet in een behoefte en dat de eerste resultaten positief zijn. Vandaar dat het gecombineerde portefeuillehoudersoverleg Sociaal – Wonen tijdens de Hart van Brabantdag heeft besloten om de matchingstafel te continueren. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het beschikbaar hebben van voldoende woningen voor mensen die uit kunnen stromen in 2023.

 

Groeiende vraag naar woonruimtes met begeleiding

Aan de hand van de visie van de Commissie Dannenberg wordt landelijk al een aantal jaren ingezet op het normaliseren van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Dit houdt in dat mensen die nu intramuraal beschermd wonen of in de maatschappelijke opvang zitten zoveel als mogelijk in de wijk en of dorp moeten komen te wonen. Consequentie hiervan is dat er een grotere behoefte ontstaat voor zelfstandige woningen. Woningcorporaties krijgen steeds meer vragen naar woonruimte voor cliënten met (tijdelijke) begeleiding.

 

Afstemming tussen gemeente, zorgaanbieder en woningcorporatie

Wat zowel de gemeenten als de corporaties misten is een overlegpunt waar de verdeling van deze ‘vraag’ plaatsvindt waarbij het gezamenlijke belang van gemeente, zorgaanbieder en woningcorporatie onderwerp van gesprek is. In 2021 is gestart met de voorbereiding voor het opzetten van een dergelijk overlegpunt en op 1 januari 2022 is de regionale matchingstafel formeel van start gegaan. Op basis van een tussenevaluatie is geconcludeerd dat de matchingstafel in een behoefte voorziet en het daarom wenselijk is om deze het komend jaar te continueren.

 

Inschatting behoefte aantal woningen

Voor de matchingstafel is het essentieel dat er voldoende woningen zijn voor cliënten om naar uit te kunnen stromen naar de plek waar zij graag willen wonen. Door middel van een uitvraag bij de zorgaanbieders en gebruikmakend van de halfjaarcijfers van de regionale matchingstafel is een inschatting gemaakt van het aantal woningen dat nodig is in 2023. Het gecombineerde portefeuillehoudersoverleg Sociaal – Wonen heeft ingestemd met deze verdeling. Hierover worden aparte prestatieafspraken gemaakt tussen de individuele gemeenten en woningcorporatie.

 

Foto: de markt in Waalwijk | credits: VanBerkel.studio


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.