• Home
  • Nieuws
  • Hart van Brabant gaat aan de slag met het opstellen van een woonzorgvisie

Hart van Brabant gaat aan de slag met het opstellen van een woonzorgvisie

18 oktober 2022

De wethouders Sociaal – Wonen hebben tijdens de Hart van Brabantdag ingestemd met de startnotitie Woonzorgvisie Regio Hart van Brabant. Dit houdt in dat alle gemeenten eind 2023 een door de gemeenteraad vastgestelde woonzorgvisie moeten hebben. Dit past bij de landelijke en regionale urgentie om toe te werken naar een inhoudelijke en financieel toekomstbestendig woonzorglandschap.

Woonzorganalyse toont grote opgaven

Na een lange periode van economische groei staat Nederland de komende jaren voor enorme opgaven. Ook de uitdagingen op de domeinen wonen, zorg en welzijn zijn groot. De urgentie om hiermee aan de slag te gaan wordt in de regio Hart van Brabant al langer onderkend. In 2021 is daarom opdracht gegeven voor het opstellen van een woonzorganalyse met als doel om de toekomstige behoefte aan wonen, zorg en welzijn van diverse doelgroepen in de regio en de afzonderlijke gemeenten in beeld te brengen, net als het beschikbare (en geplande) aanbod (zie www.regio-hartvanbrabant.nl/woonzorganalyse).

Op basis van deze woonzorganalyse is geconcludeerd dat de opgaven immens zijn en dat het niet mogelijk is om deze als gemeenten individueel op te pakken. Een logische vervolgstap is om op regionale schaal een visie hiervoor te ontwikkelen. Dit is tevens in lijn met het landelijke programma Een Thuis Voor Iedereen, dat alle gemeenten verplicht om een woonzorgvisie op te stellen.

 

Betaalbaar wonen en zorg

Het doel van dit traject is om ervoor te zorgen dat er in Regio Hart van Brabant voldoende betaalbare woningen en voorzieningen zijn voor alle ouderen / senioren, mensen met een lichamelijke en geestelijke beperking en overige aandachtsgroepen (zoals statushouders en studenten). Dit met een evenwichtige verdeling over de gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. Het aanpakken van de woonzorgopgave gaat echter niet alleen over het organiseren van woonvormen waar ook zorg kan worden geboden. Het gaat ook over het (anders) organiseren van zorg en ondersteuning, zodat tegemoet wordt gekomen aan de groeiende vraag daarnaar.

 

Samenwerking als sleutel tot succes

De sleutel voor de toekomstige opgaven ligt in de samenwerking tussen gemeenten en verschillende publieke en private partners, altijd in afstemming met de mensen met een (toekomstige) behoefte aan zorg of ondersteuning zelf. Vandaar dat in dit traject de samenwerkingspartners nadrukkelijk betrokken worden en op onderdelen zelfs in de lead zijn.

 

 

Fotocredits: Pulles & Pulles


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.