• Home
  • Nieuws
  • Uitgangspunten voor kwaliteitsverbetering landschap

Uitgangspunten voor kwaliteitsverbetering landschap

18 oktober 2022

In onze regio hebben we samen werkafspraken voor kwaliteitsverbetering van landschap. Deze gaan we herijken. De provincie heeft daar uitgangspunten voor opgesteld. Daarom hebben de wethouders in het fysieke domein ermee ingestemd om deze provinciale uitgangspunten te gebruiken als basis voor een actualisatie van onze regionale werkafspraken. 

Bij ontwikkelingen in het landelijk gebied is het vaak een voorwaarde om gelijktijdig een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied of de omgeving te realiseren. Dit is zo geregeld in de provinciale interim omgevingsverordening. De provincie heeft daar nu in overleg met gemeenten en waterschappen uitgangspunten voor opgesteld.

 

Relatie provinciale uitgangspunten tot regionale werkafspraken

Met de uitgangspunten ontstaat een meer gezamenlijke lijn bij plannen en is vooraf meer duidelijkheid bij gemeenten en initiatiefnemers. Het gaat niet om een grote koerswijziging ten opzichte van de huidige werkwijze met regionale werkafspraken. Wel is duidelijker benoemd wat voor soort maatregelen wel en niet ingezet kunnen worden. En onder welke voorwaarden. Er is bovendien ruimte voor regionaal maatwerk.

 

Actualiseren regionale werkafspraken

Op 28 september hebben de wethouders van het portefeuillehoudersoverleg Fysiek ermee ingestemd om deze uitgangspunten als basis te gebruiken voor het actualiseren van de regionale werkafspraken voor kwaliteitsverbetering landschap. Deze actie wordt in regionaal verband georganiseerd. De ambtelijke werkgroep Landschap van Regio Hart van Brabant pakt dit op, waarna het vervolgens voor besluitvorming wordt voorgelegd.

 

Foto: buitengebied Waalwijk | credits: VanBerkel.studio


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.