• Home
  • Nieuws
  • Taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw

Taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw

28 juli 2022

Begin 2022 is de regionale Taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw van start gegaan. Deze taskforce is niet zozeer gericht op het daadwerkelijk realiseren van woningen, maar vooral op kennisdeling en het realiseren van een versnelling mede door ‘right to copy’.

Om het aandeel betaalbare huurwoningen in Hart van Brabant te vergroten, hebben de wethouders Wonen (in het gecombineerde portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting en Maatschappelijke Ontwikkeling) in september van vorig jaar besloten tot een taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw. Begin 2022 is deze taskforce van start gegaan en inmiddels negen keer samengekomen. De volgende thema’s zijn daarbij behandeld:

  • contractvormen (huurovereenkomsten)
  • crisis- en herstelwet
  • criteria voor locaties
  • doelgroepen
  • ondersteuningsaanbod provincie
  • mogelijke subsidies

 

Projectplan en financiering

Tijdens de Hart van Brabantdag van 6 juli is het projectplan inclusief financieringsvoorstel vastgesteld. De taskforce is een cofinanciering tussen de regiogemeenten en de regionale woningcorporaties.

 

Oisterwijk aan de slag met dialoogsessies

Een voorbeeld van een lokale aanpak is die van Oisterwijk, waarbij omgevingsdialogen worden georganiseerd voor mogelijke locaties voor flexwoningen. Op die manier kunnen omwonenden hun advies uitbrengen.

Wethouder Eric Logister; “wij willen mensen die nu geen woning hebben snel aan een woonruimte helpen. Het gaat om tijdelijke woningen, hoofdzakelijk bedoeld voor sociale huur. Voor jongeren, starters, mensen in echtscheiding of vergunninghouders. Er komt een maximum aan de huurprijs, zodat het betaalbaar blijft. In maart 2022 hebben inwoners ideeën voor locaties voor flexwonen aangedragen. De volgende stap is om omwonenden, belanghebbenden en betrokkenen te vragen wat zij van de meest kansrijke locaties vinden. Dat doen we tijdens de omgevingsdialogen”.

Meer over de aanpak in Oisterwijk lees je op de gemeentelijk website >

 

Foto: woningbouw nabij Heusden | Credits: VanBerkel.studio


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.