Kernagenda 2023 - 2027

25 juli 2022

De kernagenda geeft richting aan ons gezamenlijk handelen. Dit belangrijke instrument is daarom onderwerp van gesprek bij diverse bijeenkomsten, zoals de radenavond en de Hart van Brabantdag. Input voor de kernagenda zijn onder andere de lokale bestuursakkoorden en dat was dan ook grotendeels het onderwerp van gesprek bij de radenavond.

 

Focus en het goede gesprek

We kijken terug op een geslaagde radenavond op 29 juni. De avond stond onder begeleiding van John Bijl van het Periklesinstituut. Er waren ruim 65 raadsleden van tien gemeenten aanwezig. De raadsleden van Baarle-Nassau konden niet aanwezig zijn vanwege een raadvergadering. De voorzitter van Regio Hart van Brabant, Theo Weterings, hield een inspirerende inleiding over het karakter van onze samenwerking als verlengd lokaal bestuur en de rol die de nieuwe kernagenda ’23-’27 daarin gaat vervullen. De kernagenda is een instrument om meer focus aan te brengen in onze activiteiten en vooral het gesprek in de gemeenteraad met de wethouders te verdiepen over wat we in regionaal verband als samenwerkende gemeenten doen. Daarmee vergroten we de betrokkenheid van de raad bij de regionale samenwerking. Ook is de rol van de nieuw ingestelde regionale adviescommissie daarbij onder de aandacht gebracht. De basis van de kernagenda ’23-’27 zijn de coalitieakkoorden die recent zijn gesloten in de gemeenten.

 

Van lokale akkoorden naar een mindmap voor regionale samenwerking

Na de inleiding door Theo Weterings hield een raadslid namens elke deelnemende gemeente een enthousiaste pitch over het eigen coalitieakkoord. Van daaruit benoemde men de vlakken om op samen te werken in de regio.

Uit ieders bijdrage vatten de aanwezigen de kern in drie woorden samen. Als we door de oogharen heen kijken naar de bijdragen, dan zijn er drie centrale begrippen die telkens terugkomen: inhoud, samenwerking en identiteit. Op de inhoud kwamen de opgaven om te bouwen, duurzaamheid in brede zin (en energie) en de jeugdzorg meermalen naar voren. Over samenwerking werden de woorden netwerken en kennisdelen, bottom-up, interne samenwerking, haakjes zoeken en puzzelstukjes gebezigd. Het woord spanning viel ook.

Als kern van de identiteit zijn kwalificaties als eerste overheid, veerkracht en vitaal, lef, kleinschalig en nieuwe politiek aangedragen.

Hart van Brabantdag

We hebben inmiddels ook de eerste bestuurlijke gesprekken gevoerd over de kernagenda ’23-’27: wat gaan we in deze bestuursperiode samen dóen als samenwerkende gemeenten in onze regio, met de gedeelde lokale opgaven en ambities als vertrekpunt. Tijdens de Hart van Brabantdag op 6 juli hebben wethouders in alle portefeuillehoudersoverleggen gesproken over wat ze samen willen doen.

De komende periode zal aan dit gesprek vervolg worden gegeven. Op de Hart van Brabantdag van 28 september zal de conceptkernagenda op de agenda van de portefeuillehoudersoverleggen en het algemeen bestuur staan.

 

Vervolg ontwikkeling kernagenda

De planning is dat het algemeen bestuur op 28 september 2022 de conceptkernagenda ’23-’27 vaststelt. Die zal naar verwachting rond 1 oktober 2022 aan de gemeenteraden worden voorgelegd voor zienswijzen.

Aan het einde van de radenavond op 29 juni benadrukte een van de aanwezige raadsleden het belang van het gesprek in de raad in de zienswijzeprocedure voor de conceptkernagenda ’23-’27. Op de radenavond van 5 oktober aanstaande zal opnieuw aandacht aan de conceptkernagenda worden besteed, ten behoeve van dat gesprek in de eigen raad.

We zullen in overleg met de regionale adviescommissie de invulling van die avond vormgeven. Omdat de radenavond al snel na de vaststelling van de conceptkernagenda plaatsvindt zullen we in de opzet van die avond ermee rekening houden dat niet iedereen de tekst zal hebben kunnen lezen.

 

Meer informatie

Op onze website vind je een overzicht te vinden van ontwikkelingen rondom de kernagenda >

 

 

Fotocredits: Pulles & Pulles


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.