• Home
  • Nieuws
  • December besluitvormingsmaand over regionale samenwerking

December besluitvormingsmaand over regionale samenwerking

09 december 2021

Alle regiogemeenten ontvingen dit najaar het voorstel van het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant over de invulling van de manier waarop we met elkaar samenwerken. In afwachting van de besluitvorming daarover (deze maand nog), dit artikel met alles waar de raden over gaan besluiten op een rijtje.

Deze decembermaand bespreken alle gemeenteraden in onze regio het voorstel om de gemeenschappelijke regeling (GR) te wijzigen. Die wijziging is het sluitstuk van de gesprekken die in de afgelopen periode zijn gevoerd over de manier waarop wij met elkaar samenwerken in de regio. Dat doen we al goed, maar er zijn ook verbeterpunten. Zo gaan we in het vervolg werken met een kernagenda en een keuzeagenda. Daarnaast komt er een regionale adviescommissie. Meer daarover verderop in dit artikel.

Meer verbeterpunten

Verder zijn er verbeterpunten die niet per se in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd worden. Denk aan:

  • een verbeterde website van de regio;
  • verbetering van de toegankelijkheid tot documenten;
  • het lokale gesprek beter aangaan, het gesprek tussen gemeenteraad en eigen college over zaken die regionaal spelen en die van invloed zijn op de lokale activiteiten (en vice versa).

Uitbreiding met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

Bij de wijziging van de GR breidt onze regio uit met de gemeente Alphen-Chaam en de gemeente Baarle-Nassau. De gemeenteraad van Baarle-Nassau neemt over deze toetreding op 15 december 2021 een beslissing; in Alphen-Chaam gebeurt dat op 16 december 2021. Met een positieve besluitvorming in beide gemeenteraden, en de goedkeuring van de gemeenschappelijke regeling in de overige regiogemeenten, is de ABG-gemeente voltallig in Regio Hart van Brabant opgenomen.

Nieuwe regionale adviescommissie

Als gevolg van het governancetraject en de advisering daarop door de klankbordgroepen roepen we vanaf 2022 een regionale adviescommissie in het leven. In 2021 zijn twee verschillende klankbordgroepen vanuit de raden actief geweest. De zogenaamde reguliere klankbordgroep heeft gewerkt aan de inhoudelijke voorbereidingen van de radenavonden die in 2021 hebben plaatsgevonden. De tweede klankbordgroep was die van de ‘governance’; die adviseerde over een verbeterde manier van samenwerken in de regio, vooral in relatie tot de raden.

Met het aannemen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling stoppen we in 2022 met de klankbordgroepen in de huidige vorm. Daarvoor in de plaats komt één regionale adviescommissie. Die bestaat uit raadsleden uit elke gemeente. Elke gemeenteraad wijst een raadslid en een plaatsvervanger aan. De praktische uitwerking van de rol van deze nieuwe regionale adviescommissie moeten we met elkaar nog vormgegeven. Een eerste aanzet daartoe komt vanuit de huidige klankbordgroep ‘governance’. Het programmabureau ondersteunt de regionale adviescommissie, in samenwerking met de griffies van de deelnemende gemeenten.

Werken met een kernagenda en een keuzeagenda

In juni van dit jaar besloot het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant om te gaan werken met een kernagenda. Reden: meer focus en een beter bestuurlijk gesprek over de regionale activiteiten krijgen. Het algemeen bestuur stelde een aantal uitgangspunten vast om invulling te geven aan deze nieuwe werkwijze. Daarbij is het begrotingsjaar 2022 een overgangsjaar van de ‘strategische meerjarenagenda’ naar ‘kernagenda’. Aan de hand van het uitvoeringsprogramma 2022 is ambtelijk en bestuurlijk besproken hoe in detail te komen tot een kernagenda, en een daarmee samenhangende keuzeagenda. De resultaten van deze activiteiten zijn besproken in de afgelopen poho’s en in het algemeen bestuur van 1 december. De komende tijd werkt het algemeen bestuur met een aantal portefeuillehouders verder aan een eenduidige invulling van een kernagenda voor Regio Hart van Brabant. Op basis van de uitkomsten van dat proces werkt het algemeen bestuur vanaf de nieuwe bestuursperiode aan een kernagenda 2023-2027.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.