Governance krijgt steeds meer vorm

Het governancetraject is weer een stap verder. Na de vergadering van het algemeen bestuur begin juli, hebben de colleges en gemeenteraden een brief ontvangen. Daarin legt het algemeen bestuur zijn voorstellen voor.

Even terug, in hoofdlijnen: er is onderzoek gedaan naar de toekomst van de samenwerking, de governance, in Regio Hart van Brabant. Het eindrapport ‘Balanceren, verbinden en schakelen’ daarover verscheen in februari 2021. In april/mei hebben de klankbordgroep governance/klankbordgroep raden en van de kring van gemeentesecretarissen (KGS) op verzoek van het algemeen bestuur hun advies gegeven over het rapport. Dat heeft geleid tot een aantal aanbevelingen, waaronder:

  • het instellen van een regionale adviescommissie;
  • gaan werken met een kernagenda en een keuze-agenda;
  • website beter toegankelijk maken voor informatie.

Mening bestuurders opgehaald
Tijdens de Hart van Brabantdag heeft algemeen bestuursvoorzitter Theo Weterings de mening over deze aanbevelingen van de bestuurders opgehaald. Het dagelijks bestuur van Regio Hart van Brabant is ook nog in gesprek gegaan met een delegatie van de klankbordgroep raden. Het algemeen bestuur heeft zich gebogen over de adviezen en input. Dat heeft geresulteerd in de volgende voorstellen aan de colleges en gemeenteraden:

Regionale adviescommissie
Het voorstel is om een regionale adviescommissie te vormen ter vervanging van de bestaande klankbordgroep raden. Doel van deze adviescommissie om de gemeenteraadsleden tijdig te betrekken bij relevante trajecten en ontwikkelingen als het om het proces/de planning gaat, niet als het om de inhoud gaat. Beoogde taken zijn:

  • agendacommissie met betrekking tot de P&C-cyclus van de gemeenschappelijke regeling, bijvoorbeeld de ontwerpbegroting of de kern- en keuzeagenda;

  • verbinding van de regionale ontwikkelingen met gemeentelijke ambities/instrumenten;

  • advies over informatievoorziening in de volle breedte;

  • advies over invulling van radenavonden.

Kernagenda en keuzeagenda
Het voorstel is om te gaan werken met een kernagenda waaraan alle regiogemeenten meedoen en een keuzeagenda met onderwerpen waarbij het de regiogemeenten vrij staat al dan niet aan te sluiten. In de kernagenda komen de opgaven waarin de gemeenten willen en moeten samenwerken en waarmee we als regio kunnen excelleren en ons kunnen profileren in Noord-Brabant en daarbuiten. De kern/keuzeagenda volgt de strategische meerjarenagenda op.

Toegankelijke informatie
Het voorstel is om de website aan te passen zodat die toegankelijker wordt, waardoor onder meer documenten gemakkelijker vindbaar zijn.

Vervolg
De vorming van een regionale adviescommissie en het overstappen naar een kernagenda/keuzenagenda vragen om een wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) waaraan de regiogemeenten deelnemen. Besluitvorming over al deze punten staat nog voor dit jaar ‘op de agenda’.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring