• Home
  • Nieuws
  • Governancetraject richting besluitvorming

Governancetraject richting besluitvorming

De contouren van de governance - hoe we in de regio samenwerken om onze doelen te realiseren - krijgen steeds meer vorm.

Voorzitter van het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant Theo Weterings nam tijdens de Hart van Brabantdag de adviezen door met de bestuurders die het algemeen bestuur ontving van de Klankbordgroep Governance/Klankbordgroep Raden en van de Kring van gemeentesecretarissen (KGS). Zij adviseerden naar aanleiding van de eindrapportage 'Balanceren, verbinden en schakelen' - een onderzoek naar de toekomst van samenwerking in Regio Hart van Brabant >

Weterings besprak drie onderwerpen uit het advies:

  1. de kernagenda en de keuzeagenda;
  2. de samenstelling van het algemeen bestuur;
  3. het vergroten van de betrokkenheid raden bij onze collegeregeling.

Kernagenda en keuzeagenda
Het idee om te gaan werken met een kernagenda (wat doen we écht met alle gemeenten die meedoen in de gemeenschappelijke regeling (GR) en een keuze agenda (wat doen we niet met alle GR-gemeenten) wordt over het algemeen als een goed idee beschouwd. Het is duidelijk dat het idee vraagt om verdere ontwikkeling wat betreft de consequenties ervan. Daarna kan de kernagenda op inhoud worden uitgewerkt.

Samenstelling algemeen bestuur
Het gesprek over de samenstelling van het algemeen bestuur heeft als resultaat opgeleverd dat uitbreiding niet wenselijk is. Het is niet per se noodzakelijk dat de burgemeester zitting heeft; dat kan ook een wethouder zijn. De algemene opvatting is ook dat meer sturing vanuit het algemeen bestuur niet wenselijk is. De portefeuillehouderoverleggen gaan primair over de vakinhoudelijke voorstellen. Het algemeen bestuur blijft via de P&C-cyclus wel aan zet om het totaal aan besteedbare middelen te bewaken.

Betrokkenheid raden
Eén van de mogelijkheden om de betrokkenheid van raden (bij onze collegeregeling) te vergroten, is het instellen van een regio-adviescommissie. De aanwezige bestuurders gaven aan niet warm te lopen voor deze mogelijkheid. Er kwam een mogelijke variant van een regio-commissie aan de orde: het organiseren van een opiniërende radenavond, voorafgaand aan een Hart van Brabantdag. Zo kunnen raadsleden zich uitspreken over beleidsvoorbereidende activiteiten. Het uitwerken van de variant opiniërende radenavond gebeurt in overleg met de klankbordgroep raden. Daarnaast kwam het meer toegankelijk maken van documenten en het optimaliseren van de inhoud van de nieuwsbrief aan de orde. Ook dat wordt opgepakt.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.