• Home
  • Nieuws
  • Regioloket Bedrijventerreinen start dit najaar

Regioloket Bedrijventerreinen start dit najaar

In het regionale afsprakenkader Bedrijventerreinen zijn in 2019 afspraken gemaakt met de provincie over de programmering en werkwijze van uitgifte van bedrijventerreinen. Een van de uitgangspunten van de afgesproken werkwijze is dat er een vorm van een regioloket komt, waarin we ruimtevragen met elkaar kunnen delen en afstemmen. We starten met dat loket in het najaar van 2021.

Door ruimtevragen die bij de regiogemeenten binnenkomen met elkaar te delen en te monitoren, kunnen we gaandeweg knelpunten signaleren. Dat maakt het mogelijk om in de toekomst (nog) meer onderbouwd een inschatting te maken van de toekomstige ruimtevraag naar bedrijventerrein. Het regioloket zorgt ook voor een extra stroomlijning van het voortraject van een ruimtevraag. Dus nog voordat het in het poho fysiek ter besluitvorming op tafel komt.

Op ‘groen’
In het regioloket worden in elk geval vragen gedeeld die betrekking hebben op een ruimtes van meer dan 1 hectare en minder dan 5 hectare die niet door bestaand lokaal (groen) aanbod kunnen worden geholpen. Met het regioloket wordt er in een vroeg stadium van een ruimtevraag al met elkaar op een eenduidige manier afgestemd. Hierdoor kunnen we ook steviger onderbouwen waarom een specifieke locatie op ‘groen’ gezet moet worden. Volgens het regionale afsprakenkader wordt het vervolgens via het ambtelijk combi-overleg (economie/ruimtelijke ordening) geagendeerd in het poho fysiek Hart van Brabant. Bij een unaniem akkoord kan een locatie vervolgens van ‘oranje’ op ‘groen’ worden gezet.

Aanscherpen waar nodig
Het is de bedoeling om een laagdrempelige procedure op te zetten met een lage administratieve belasting. De opzet is een startpunt dat we verder aanscherpen op basis van de ervaringen. Twee keer per jaar bespreken we het verloop van de werkwijze met elkaar. Waar nodig kunnen we ook de werkwijze aanscherpen.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring