• Home
  • Nieuws
  • Vruchtbare samenwerking met zorgverzekeraars

Vruchtbare samenwerking met zorgverzekeraars

In onze regio werken gemeenten en zorgverzekeraars samen aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning. Dat leidt onder meer tot goede afspraken en samenwerkingsovereenkomsten.

Zo maken onze negen gemeenten en zorgverzekeraars (CZ en VGZ) in regionale overeenkomsten afspraken over: welke knelpunten op thema’s als ouderenzorg, GGZ en preventie gaan we samen aanpakken? Wat willen we bereiken? Hoe maken we samen het verschil en zorgen we voor een betere gezondheid van onze inwoners? En ook: hoe leren we steeds beter integraal, domeinoverstijgend en preventief samen te werken?

Zes thema’s in convenant CZ
Het convenant tussen CZ en de Hart van Brabantgemeenten ‘Positieve gezondheid voor iedereen’ is in december 2020 bestuurlijk vastgesteld. Er zijn zes thema’s benoemd:

  1. (verder) bouwen aan de sociaal medische infrastructuur in de wijk;
  2. versterken psychiatrieketen;
  3. versterken ketenzorg kwetsbare ouderen;
  4. versterken keten jeugd;
  5. bereikbare zorg voor iedereen;
  6. innovatie.

Per thema is de urgentie beschreven en het beoogde resultaat. Ook zijn per thema één of meerdere doorbraakprojecten benoemd waarin we experimenteren met andere werkwijzen om tot integrale oplossingen voor knelpunten te komen. Lees hier het convenant >

Van regiobeeld naar samenwerkingsagenda VGZ
Om tot een samenwerkingsagenda met VGZ en de Hart van Brabantgemeenten te komen, is een regiobeeld opgesteld. Dit beeld is gebaseerd op feitelijke data en informatie uit de praktijk en besproken met een brede achterban. De hieruit voortkomende oplossingsrichtingen zijn nader verkend, waarna acht initiatieven zijn geselecteerd die in januari 2021 bestuurlijk zijn bekrachtigd. Op dit moment maken VGZ en vertegenwoordigers van de Hart van Brabantgemeenten per onderwerp een uitvoeringsplan, zodat er in juli een definitieve samenwerkingsagenda ligt voor onze regio.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.