• Home
  • Nieuws
  • Governancetraject: van rapport naar advies

Governancetraject: van rapport naar advies

Het algemeen bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant ontving de adviezen van de Klankbordgroep Governance/Klankbordgroep Raden en van de Kring van gemeentesecretarissen (KGS).

De eindrapportage 'Balanceren, verbinden en schakelen' - een onderzoek naar de toekomst van samenwerking in Regio Hart van Brabant- is eind februari 2021 gepubliceerd. Het AB vroeg de KGS en de klankbordgroep advies over:

  • de strategische keuzes uit het rapport;
  • manieren om de rol en betrokkenheid van de raden regionaal en lokaal te versterken;
  • manieren om de politieke steun en het maatschappelijk draagvlak voor de regionale samenwerking te versterken.

Advies klankbordgroepen

Een vernieuwde raadsledennieuwsbrief opstellen; zorgen voor eenduidige, ongecompliceerde toegang tot stukken en een regiocommissie instellen. Dat zijn de concrete adviezen van de Klankbordgroep Governance en de Klankbordgroep Raden, ondersteund door de griffierskring. De leden zijn ervan overtuigd dat een investering in cultuur (communicatie) en een verbetering in de structuur (instellen regiocommissie) er samen toe leiden dat de samenwerking in de regio Hart van Brabant alleen maar versterkt. Een samenwerking waarbij iedereen vanuit zijn of haar rol bijdraagt aan een groter onderling vertrouwen en het behalen van de gezamenlijke doelen.

Aanbevelingen KGS

Het advies van de kring gemeentesecretarissen geeft een aantal aanbevelingen. Veel daarvan gaan vooral over lokaal te verrichten acties. Zo beveelt de KGS een proactieve terugkoppeling van de eigen collegeleden aan de gemeenteraad aan. Dat kan in aanvulling zijn op de regionieuwsbrief nieuwe stijl. Op regionaal niveau is het advies om een strategische meerjarenagenda op te stellen met:

  • een kernagenda waaraan alle regiogemeenten meedoen;
  • een keuzeagenda met onderwerpen waarbij het de regiogemeenten vrij staat al dan niet daarbij aan te sluiten.

Van advies richting besluitvorming

Het AB buigt zich momenteel over de adviezen, concrete ideeën en vervolgstappen. Het governance-traject staat centraal tijdens het plenaire deel van de Hart van Brabantdag op 2 juni.

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring