• Home
  • Nieuws
  • Governancetraject in consultatiefase

Governancetraject in consultatiefase

Tilburg University heeft een onderzoek gedaan naar de toekomst van de samenwerking in regio Hart van Brabant. Het rapport ‘Balanceren, verbinden en schakelen’ is in februari opgeleverd. Inmiddels buigen de Kring van gemeentesecretarissen en de klankbordgroepen uit de gemeenteraden zich over een advies.

Doel van het governancetraject is om te bezien hoe we de goede samenwerking in de regio nog verder kunnen verbeteren en de doelen uit de strategische meerjarenagenda kunnen realiseren. Voordat het Algemeen Bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant daarover een besluit neemt, wint het advies in bij de Kring van gemeentesecretarissen en bij de klankbordgroep Governance en de klankbordgroep Raadsleden.

Strategische uitdagingen
Aan de Kring van gemeentesecretarissen is gevraagd om advies uit te brengen over de strategische keuzes en verbeterpunten uit het rapport. Er komt per strategische uitdaging een advies over:

  • politieke steun en maatschappelijk draagvlak;
  • het bestuurlijke vermogen en de organisatorische slagkracht;
  • de toegevoegde waarde (ambities) die regio Hart van Brabant daaraan kan leveren;
  • de verdere versterking van de verhoudingen en het vertrouwen.

Na het verzoek van het AB aan de klankbordgroep Governance heeft die klankbordgroep gevraagd of de klankbordgroep Raadsleden en de Kring van griffiers samen met hen tot een gezamenlijk advies wil komen over:

  • de manier waarop de rol en betrokkenheid van de raden op regionaal en lokaal niveau kan worden versterkt;
  • de manier waarop de politieke steun en het maatschappelijk draagvlak voor de regionale samenwerking kan worden versterkt.

Verenigde Vergadering
Het is de verwachting dat de Verenigde Vergadering in mei of juni de gelegenheid krijgt om zich over deze adviezen naar aanleiding van het rapport uit te spreken. Dit is een vergadering van de negen gemeenteraden van Hart van Brabant en vindt plaats als minimaal drie gemeenten dat verzoeken. De Verenigde Vergadering nam op 25 mei 2019 een motie aan die mede ten grondslag ligt aan het governance onderzoek.
Wordt vervolgd.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.