• Home
  • Nieuws
  • Breda en Tilburg werken samen aan verstedelijkingsafspraken

Breda en Tilburg werken samen aan verstedelijkingsafspraken

Verstedelijking’ raakt ons allemaal, en als we het goed doen worden onze dorpen en steden nog mooier dan nu. Vanuit die gedachte werken Breda en Tilburg aan een ‘verstedelijkingsakkoord. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk voor de Hart van Brabantgemeenten om ook buiten de regiogrenzen te kijken waar de kansen liggen om de gebouwde leefomgeving te verbeteren.

Beluister de toelichting van Frank van Mil op het verstedelijksakkoord Breda - Tilburg op de radenavond afgelopen 26 mei, die begint 1:46:00 >

Vorig jaar is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld. Het Rijk spreekt daarin grote ambities uit voor de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Daarbij staat de kracht van de regio’s centraal. De NOVI stelt onder meer dat een groot deel van Nederland in feite functioneert als een netwerk van goed verbonden, vitale, middelgrote steden. Met daar tussen een hoogwaardig, verrassend open en gevarieerd landschap: het stedelijk netwerk Nederland. Hart van Brabant ligt in dit stedelijk netwerk Nederland.

Samen opgaven oppakken
De NOVI spreekt de ambitie uit om de vitaliteit in bebouwd gebied te vergroten en tegelijkertijd het open karakter van het landschap te koesteren. De opgaven in het bebouwde gebied van dit netwerk heten de ‘verstedelijkingsopgaven’. Het gaat daarbij dus vanzelfsprekend om de grotere steden in het stedelijk netwerk Nederland, maar zeker ook om de kleinere kernen in de directe omgeving ervan. Door opgaven op het vlak van woningbouw en bereikbaarheid, klimaatadaptatie, energietransitie en economische vitaliteit integraal aan te pakken, moet de kwaliteit van de leefomgeving er op vooruitgaan.

De stedelijke regio Breda-Tilburg
Frank van Mil, strateeg bij de gemeente Tilburg en vanaf 1 juni programmadirecteur van Regio Hart van Brabant: "De ambities uit de NOVI worden nu vertaald naar zogenoemde verstedelijkingsafspraken. Breda en Tilburg hebben hun buurgemeenten gevraagd samen met hen, en met de waterschappen en de provincie, te werken aan een verstedelijkingsakkoord voor de stedelijke regio Breda-Tilburg (SRBT). Dit initiatief, dat bestaande regiogrenzen overstijgt, komt voort uit de observatie dat het gebied rond deze steden steeds meer samenhang kent. Een samenhang die de eigen bewoners ervaren als één (stedelijk) systeem. Het werk aan dit verstedelijkingsakkoord gebeurt zoveel mogelijk vanuit bestaande structuren en ambities. In het Hart van Brabant-verband bespreken bestuurders deze ontwikkelingen, waarin het gemeenten vrij staat om van tempo te verschillen. Zo hebben enkele gemeenten aangegeven te willen werken aan een zogeheten ‘Regionale InvesteringsAgenda’ (RIA) als onderdeel van het verstedelijkingsakkoord, terwijl anderen daar op dit moment niet voor kiezen."

Meer informatie


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring