• Home
  • Nieuws
  • Highlights uit de Regionale MobiliteitsAgenda

Highlights uit de Regionale MobiliteitsAgenda

Hoe gaan we de komende jaren samen met de provincie werken aan de mobiliteitsopgaven in de regio? Dat staat in de Regionale MobiliteitsAgenda (RMA) Hart van Brabant 2021-2023. De highlights:

De RMA is op de bestuurlijke ontwikkeldag mobiliteit en ruimte in december vastgesteld. Inmiddels is de RMA in opgemaakte vorm voor alle partners beschikbaar. Een PDF-versie is verstuurd naar de colleges van de Hart van Brabantgemeenten. 

5 Centrale ambities
In de RMA staat hoe de regio samen met de provincie de komende jaren werkt aan 5 centrale ambities mobiliteit die voor 2030 zijn opgesteld. Op die manier nemen we toekomstbestendig maatregelen. De RMA komt voort uit de Regionale Beleidsagenda Mobiliteit 2021-2024 > en de Koers Mobiliteit 2030 van de provincie. Deze RMA geeft met de keuze van deze ambities invulling aan het nieuwe mobiliteitsdenken:

iconen op een rij

Gebiedsgerichte uitwerkingen
Elk gebied heeft een eigen karakter. Met een eigen mobiliteitsprofiel en bereikbaarheidskenmerken en met soms andere opgaven die vragen om verschillende typen oplossingen. We onderscheiden voor onze regio 3 gebiedstypen op basis van verschillende mobiliteitskenmerken:

  • hoog dynamische gebieden: stads- en dorpscentra, stadshubs, stationsgebieden en logistieke knopen;
  • piekgebieden: bedrijventerreinen, woonwijken, kantoorlocaties, toeristische attracties en evenementen;
  • gespreide gebieden: dorpen en landelijk gebied.

Per gebied is gekeken welke inspanningen het meest passend zijn. Zo bieden we vanuit de RMA lokaal maatwerk.

Aansluiting bij de ROA
Naast het leggen van nieuwe accenten binnen mobiliteit, staan we de komende jaren voor de opdracht om vanuit mobiliteit bij te dragen aan grote maatschappelijke en economische opgaven. Denk aan woningbouwopgaven, de uitwerking van het klimaatakkoord en de verstedelijkingsafspraken. Die pakken we zo integraal mogelijk op vanuit het instrument van de Regionale Omgevingsagenda (ROA). Die is momenteel in de maak. Daarvoor staan 2 bestuurlijke trekkers aan de lat: Tilburg en Gilze en Rijen.

Concrete maatregelen
De RMA omschrijft de gezamenlijke ambitie voor de lange termijn (2030). Die zijn voor de korte termijn omgezet in doelen en opgaven. De vertaling daarvan in bijbehorende 5 deelprogramma’s met concrete projecten en de financiële bijdragen van gemeenten en provincie komen in het jaarlijkse Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP). Het poho mobiliteit en gedeputeerde staten hebben het eerste RMP (2021) inmiddels goedgekeurd.

Download de RMA >
Download de samenvatting van de RMA >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring