• Home
  • Nieuws
  • Inwoners geven hun mening over klimaat en duurzame energie

Inwoners geven hun mening over klimaat en duurzame energie

Ruim de helft van de inwoners in Hart van Brabant staat (zeer) positief tegenover de overstap op duurzame energie. Meer dan 80% wil bovendien meedenken bij projecten voor wind- en zonne-energie. Dat blijkt uit onderzoek onder 2.149 inwoners door de regio, in samenwerking met de provincie Noord-brabant en onderzoeksinstituten Het PON en Telos. 

De vragenlijst geeft antwoord op de vraag wat inwoners belangrijk vinden bij duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte in de eigen regio. Ook konden inwoners aangeven hoe en wanneer zij betrokken willen worden en hoe zij aankijken tegen klimaatverandering en de mogelijkheden om hier iets aan te doen.

Het volledige rapport is hier te lezen. Of bekijk de infographic bij het onderzoek.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie
Meer dan dertig regio’s in Nederland maken plannen voor de overstap op duurzame energiebronnen voor elektriciteit en het verwarmen van woningen en gebouwen. In Hart van Brabant kijken we ook hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering en zo de gevolgen kunnen beperken. Die plannen staan in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

De overstap op duurzame energiebronnen en aanpassingen aan klimaatverandering hebben grote invloed op het Brabantse landschap. Daarom vinden we ook de betrokkenheid en mening van onze inwoners belangrijk. Zij wonen, werken en recreëren namelijk in dit gebied. De internetenquête is een van de manieren om onze inwoners te betrekken.

Energiebesparing en verwarming
We willen de komende jaren energie gaan besparen, bijvoorbeeld door gebouwen te isoleren. Energie die we niet gebruiken, hoeven we immers ook niet op te wekken. Betaalbaarheid is daarbij leidend voor de REKS, maar ook voor inwoners: 57% van de respondenten vindt dit het belangrijkste criterium voor keuzes in de toekomst. Een meerderheid vindt verder dat de overheid het voortouw moet nemen in het versnellen van energiebesparing. Dat kan dan beter met subsidies (65% geeft hier de voorkeur aan) dan met een lening en ook het verplichten van maatregelen.

Verder worden veel gebouwen worden nu nog verwarmd met aardgas, maar de komende jaren moeten we overstappen op andere warmtebronnen. Daarbij heeft restwarmte uit industrie of uit afval de voorkeur voor 58% van de respondenten. Ook warmte uit water (53%) en warmte uit de aarde (51%) worden genoemd als mogelijke warmtebronnen. Warmte uit biomassa daarentegen heeft voor 39% (totaal) niet de voorkeur.

Zonne-energie
We willen in Hart van Brabant zuinig met de beperkte ruimte omgaan. Daarom hebben we in een ‘zonneladder’ voor verschillende gebieden aangegeven of we ze wel of niet willen gebruiken voor grootschalige zonnevelden. Twee derde van de respondenten geeft aan een voorkeur te hebben voor het benutten van restruimte die geen andere functie heeft, zoals in knooppunten langs (snel)wegen of spoorwegen.

Verder geeft 34% van de respondenten de voorkeur aan kleinere zonneparken aan randen van woonkernen en industrie. Een kwart van de respondenten (24%) geeft er de voorkeur aan om zonneparken te combineren met windturbines. Opvallend is dat een even groot deel (25%) dit juist geen aantrekkelijke variant vindt. Ook zonneparken in recreatiegebieden en zonneparken in combinatie met nieuwe natuur heeft voor een kwart van de respondenten niet de voorkeur.

Windenergie
In de Regionale Energie- en Klimaatstrategie zijn zoekgebieden aangewezen waar mogelijk wind- en zonneparken terecht kunnen komen (zie ook de afbeelding). Inwoners vinden deze gebieden over het algemeen niet bijzonder geschikt. Het meest geschikt als zoekgebied vinden zij de locaties tussen Goirle en Hilvarenbeek (32% staat hier positief tegenover). Het minst vaak vinden de respondenten het zoekgebied langs de A58 tussen Eindhoven en Tilburg een geschikt gebied (52% vindt dit een ongeschikt zoekgebied). Overigens geeft bij elk zoekgebieden ongeveer 40% van de respondenten aan er neutraal tegenover te staan of geen mening te hebben.
kaart2

 

Rondom windenergie spelen bovendien veel sentimenten, zo lezen we terug in de toelichtingen die respondenten hebben gegeven. Sommigen zijn een groot voorstander van windenergie en anderen spreken zich hier fel tegen uit en maken bezwaar tegen het veranderende landschap. Maar ook hier lezen we weer dat veel mensen er neutraal in staan: ze geven bijvoorbeeld aan dat ze de zoekgebieden niet kennen omdat ze daar niet wonen.

Aanpassingen aan klimaatverandering
Het thema klimaatadaptie krijgt specifieke aandacht in de REKS. Bijna driekwart van de respondenten geeft aan zich zorgen te maken over de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor hun leefomgeving (73%). Ook vindt ruim twee derde dat de aanleg van wind- en zonneparken gecombineerd moet worden met het aanpassen van de omgeving aan het veranderende klimaat (68%). Bovendien vindt de meerderheid vergroening van steden en dorpen en het vasthouden van regenwater tegen droogte belangrijk.

Minder enthousiasme is er over het maken van koelere plekken langs de randen van steden en dorpen (7%) en het vervangen van naaldbossen door loofbossen omdat die meer CO2 kunnen vasthouden (13%).

Meedenken, -doen en -profiteren (participatie)
Tot slot konden inwoners aangeven of en hoe zij betrokken willen worden bij de energietransitie. De meeste respondenten willen kunnen meedenken bij windprojecten (84%) en bij zonne-projecten (83%). Vooral de vraag waar windturbines en zonneparken komen te staan leeft. Toch geeft het merendeel van de inwoners (60% van de respondenten) aan niet bekend te zijn met de REKS en het REKS-proces.

In de REKS willen we dat iedereen kan meedenken, -doen en -profiteren. Zo streven we naar minimaal 50% lokaal eigendom van nieuwe zonneparken en windprojecten. Ruim twee vijfde van de respondenten vindt dat een deel van de opbrengsten van een zonne- of windpark daarbij ten goede moet komen aan de direct omwonenden (44%) of aan alle inwoners van de gemeente (43%).

Vervolgstap
Inwoners die de enquête invulden, konden aangeven of zij wilden deelnemen aan een vervolgonderzoek. 80 mensen krijgen eind januari gedurende een week discussievragen, stellingen en casussen voorgeschoteld die ons een beter beeld geven over hun ideeën en wensen. De resultaten daarvan worden in de loop van februari verwacht.

Meer informatie?
Het volledige rapport is hier te lezen. Of bekijk de infographic bij het onderzoek. Neem voor meer informatie contact op met Willem van de Ven, procesregisseur REKS namens Regio Hart van Brabant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie ook de webpagina www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.