• Home
 • Nieuws
 • Ontwikkelingen Beschermd Wonen op koers naar bestemming

Ontwikkelingen Beschermd Wonen op koers naar bestemming

In onze regio werken we hard om de zorg- en ondersteuning voor cliënten in Beschermd Wonen en de Maatschappelijk Opvang zo goed mogelijk te regelen. Dit samen met de gemeenten, cliënten, zorgorganisaties, woningcorporaties en andere betrokken partijen. De bestemming komt door deze samenwerking steeds meer in zicht. 2021 wordt een belangrijk jaar voor de doorontwikkeling naar het meer thuis wonen.

Integrale aanpak
De gemeenten in Hart van Brabant hebben besloten om – op basis van het advies van de Commissie Dannenberg – samen te werken om de decentralisaties Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang zorgvuldig vorm te geven. Hiertoe is in 2018 een spoorboekje door de gemeenten vastgesteld. Belangrijke keuze die hierbij gemaakt is, is de integrale benadering van het sociale domein. Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang kunnen niet los van elkaar, maar ook niet los van bijvoorbeeld Wmo-begeleiding gezien worden.

Samen optrekken
Het anders organiseren van ondersteuning is een opgave die gemeenten niet alleen kunnen en willen realiseren. Er wordt daarom in de regio Hart van Brabant nauw samengewerkt met alle betrokken partijen om de schouders onder de maatschappelijke opgave te zetten.

Aanpassingen naar nieuwe realiteit
In het eerste kwartaal van 2020 hebben de negen colleges van B&W van Regio Hart van Brabant het plan van aanpak traject Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, preventieve GGZ en Verslavingszorg vastgesteld. De bedoeling was om via dit plan van aanpak toe te werken naar de decentralisatie Beschermd Wonen per 1 januari 2022. Dit is anders gelopen en in hoofdzaak door twee zaken:

 • De decentralisatie Beschermd Wonen is een complex traject. Het uitwerken van een aantal essentiële bouwstenen (objectief verdeelmodel, woonplaatsbeginsel, uitname Wet langdurige zorg) blijkt landelijk ingewikkelder en daarmee meer tijd te kosten dan verwacht. Dit heeft consequenties voor de landelijke voortgang en daarmee ook de regionale planning.
 • In maart 2020 deed het coronavirus zijn intrede, waarvan de impact enorm was en nog steeds is. Deze omstandigheid heeft ontegenzeggelijk geleid tot een nieuwe werkelijkheid, zo ook voor het dossier Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Met volle kracht vooruit
Op 20 december 2020 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een voortgangsrapportage Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang naar de Tweede Kamer gestuurd. Hier staat dat het ministerie en de VNG hebben afgesproken met volle kracht door te gaan op de ingeslagen weg en per 1 januari 2022 te starten met de (inhoudelijke) doordecentralisatie van Beschermd Wonen en van de financiële decentralisatie per 1 januari 2023. Gesteld is dat er binnen de huidige wettelijke en financiële kaders voldoende beleidsvrijheid voor gemeenten is om dit op basis van het breed onderschreven advies van de commissie Dannenberg te doen.

De Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) die gemeenten medio 2020 met elkaar hebben afgesproken vormt hiervoor het kader. Concreet betekent dit dat elke regio voor 1 januari 2022 regionale samenwerkingsafspraken conform de NvO heeft vastgesteld en de governance op een goede manier heeft georganiseerd. Vanaf 1 januari 2022 zullen de gemeenten in een regio beslissingen rond de in de NvO genoemde onderwerpen inzake Beschermd Wonen gezamenlijk nemen, voor zover dat nog niet het geval is.

De bestemming
Gelet op bovenstaande ontwikkelingen is het noodzakelijk om een en ander te vertalen in een nieuw plan van aanpak voor Regio Hart van Brabant. Dit plan van aanpak wordt in februari in de projectgroep en de regiegroep besproken en komt in maart op de bestuurlijke overlegtafel. De bestemming is in ieder geval duidelijk:

 • Een pallet van passende voorzieningen
 • Nieuwe woonvormen
 • Nieuwe begeleidingsvormen
 • Meer extramuraal en minder intramuraal
 • Spreiding over de regio
 • Een integrale benadering
 • Een passende bekostiging van het sociaal domein

Afbeelding1


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring