Er is een subsidiepot beschikbaar voor projecten uit het uitvoeringsprogramma spoor, HOV en knooppunten. Er komen 7 projecten uit Midden-Brabant voor subsidie in aanmerking.

De Stuurgroep BrabantStad Bereikbaar heeft op 28 juni groen licht gegeven voor de Starttranche Uitvoeringsprogramma spoor, HOV en knooppunten. Na een intensief proces met de partners in BrabantStad, GGA en de indieners van de aanvragen, is de starttranche goedgekeurd. Leek het er eerst op dat slechts 5 projecten/maatregelen zouden worden gehonoreerd, uiteindelijk zijn het er 24, waaronder 7 projecten uit Midden-Brabant.

De projecten zijn ondergebracht in 4 clusters:
cluster 1: HOV-assen versnellen (met project combinatiehalte Volans 300/327 Ringbaan West-Tilburg in relatie tot snelfietsroute);
cluster 2: stadsregionale hubs ontwikkelen (geen projecten uit Midden-Brabant);
cluster 3: versterken van knooppunten (met projecten busstation Tilburg perfect gastvrij en toegankelijk, veraangenamen station Rijen);
cluster 4: faciliteren spoorgoederenvervoer | Robuuste Brabantroute (met projecten Planstudie perronsituatie Gilze-Rijen, verbeteren van 2 overwegen Gilze-Rijen, voorbereiding sanering wachtspoor Gilze-Rijen, noordelijke entree NS-station Oisterwijk).

De starttranche

De Stuurgroep Brabantstad Bereikbaar koos voor een compacte starttranche van uitvoeringsmaatregelen en onderzoeken die passen bij het hoge ambitieniveau van het mobiliteitssysteem in Brabant. De starttranche:
• is op korte termijn realiseerbaar;
• omvat de maatregelen met de hoogste meerwaarde voor de reiziger;
• gaat uit van toekomstbestendige projecten (‘no-regret’-projecten);
• sluit aan bij langere termijn ontwikkelingen en bij de ambities van Brabantstad.

Toekomstbestendigheid

Het no-regret-karakter van projecten betreft met name de toekomstbestendigheid. Daarnaast zijn de opgenomen maatregelen van dien aard, dat het mogelijk blijft om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het OV en het Brabantse mobiliteitssysteem. Denk daarbij aan de ontwikkeling van de (semi-)zelfrijdende auto, een verschuiving van aanschaf van producten naar gebruik van diensten, van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en van eenmalig gebruik naar hergebruik.