• Home
  • Nieuws
  • Nieuwe subsidie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Nieuwe subsidie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Als Regio Hart van Brabant hebben we een subsidie ontvangen van het landelijk programmateam Geweld Hoort Nergens Thuis. De subsidie is voor het versterken van de kwaliteit van ervaringsdeskundigen en beroepskrachten die zich inzetten voor het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen lokale (wijk)teams.

Kennis en expertise
Deze subsidie hebben we aangevraagd omdat we als regio flinke stappen aan het zetten zijn in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Lokale (wijk)teams hebben daarin een grote rol. Het is hun verantwoordelijkheid om niet alleen huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en bespreekbaar te maken, maar ook samen met betrokkenen te komen tot een integraal (veiligheids)plan nadat er een melding is gedaan bij Veilig Thuis. Dit vraagt nogal wat aan kennis en expertise van de medewerkers. Dat is ook reden dat er landelijk een kwaliteitskader Werken aan Veiligheid is vastgesteld. Om daadwerkelijk slachtoffer, pleger en kinderen goed bij te kunnen staan bij het stoppen van het geweld en het verminderen van de risico’s.

Uitvoering van de deskundigheidsbevordering
Het Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling gaat de uitvoering verzorgen. Het Centrum verzamelt de nieuwe informatie en kennis en stelt dit beschikbaar. Alle professionals, vrijwilligers en inwoners van de regio Hart van Brabant kunnen bij het Centrum terecht met hun vragen en voor advies op het gebied van bijscholing en deskundigheidsbevordering. Daarnaast organiseert het centrum informatie- en bewustwordingssessies en trainingen. Ook zet het ervaringsdeskundigheid in en stelt het ervaringsdeskundigen beschikbaar, bijvoorbeeld voor adviesvragen van organisaties.
Meer weten over kennis, expertise en scholing binnen het Centrum? Bekijk hier de factsheet >

Wist je dat? – De factsheet is vormgegeven in de nieuwe huisstijl van het Centrum? Samen met het mede-pilotcentrum in Rotterdam-Rijnmond ontwikkelde het een logo en huisstijl. Het logo symboliseert een veilig toekomstperspectief doordat de mens centraal staat en hulpaanbod integraal en gebundeld is.

Meer lezen hierover
Meer over het programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling >
Meer over het Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling, kijk op www.regio-hartvanbrabant.nl/chgkm >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring