• Home
  • Nieuws
  • Regio Hart van Brabant op stoom voor nieuwe wet inburgering

Regio Hart van Brabant op stoom voor nieuwe wet inburgering

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Onze regiogemeenten juichen het doel van het nieuwe inburgeringsstelsel toe: statushouders doen snel en volwaardig mee in de maatschappij, bij voorkeur via betaald werk. Snel is vanaf opvang, volwaardig is door naast de Nederlandse taal te leren ook te participeren. Gemeenten krijgen een actievere rol en regionaal bereiden we dit voor. We zijn op stoom.

Het inburgeringsstelsel zet in op een doorlopende lijn vanuit de opvang in het asielzoekerscentrum (azc) naar zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving. De gemeente krijgt de regie op inburgering (weer) terug. Dit betekent dat gemeenten in het nieuwe stelsel een actieve rol krijgen in de inburgeringsketen.

Veranderopgave
Eind 2018 hebben de regiogemeenten tijdens de Hart van Brabantdag besloten om gezamenlijk op te trekken bij de Veranderopgave Inburgering. Het resultaat is een succesvolle bestuurlijke lobby voor pilots en de uitvoering daarvan, een regionale visie, een marktconsultatie ter voorbereiding op inkoop en aanbesteding, en een actief regionaal netwerk van samenwerkingspartners via brede bijeenkomsten. Om te zorgen dat de aanpak aansluit bij de situatie en behoefte van de statushouders geeft de regionale Adviesraad Statushouders doorlopend reflectie. De regionale bestuurlijke klankbordgroep monitort de aanpak. Regionale samenwerking zorgt voor meer differentiatie in het aanbod voor statushouders met maatwerk als gevolg en een betere gesprekspartner voor grotere (landelijke) organisaties.

Startnotitie
Afgelopen zomer hebben de colleges van B&W van onze gemeenten de regionale startnotitie vastgesteld (deze notitie is terug te vinden op www.nieuwebrabanders.nl/informatie). De regionale uitgangspunten zijn 'vroegtijdig', 'integraal' en 'doorlopend'. Vroegtijdig door de statushouder al in het azc te leren kennen om snel een passend aanbod te doen. Integraal door het combineren van taal en participatie en alle leefgebieden integraal te benaderen. Doorlopend door ondersteuning te bieden gedurende het hele traject en de inhoud van de ondersteuning af te stemmen in de keten.

Regionale visie en inkoop en aanbesteding
De startnotitie vormt de kapstok, de basis voor het lokale beleidskader en voor de inkoop en aanbesteding. Ter voorbereiding op de inkoop en aanbesteding vond op 29 september 2020 een marktconsultatie plaats. De resultaten geven richting aan de inkoop en aanbesteding die begin 2021 start.

Pilots
Ter voorbereiding op de wet werken de regiogemeenten en partners (o.a. maatschappelijke begeleiding, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), welzijnswerk, onderwijsinstellingen, inburgeringsscholen) aan twee regionale pilots: de pilot Regioplaatsing en de pilot Inburgering+.

  • De pilot Regioplaatsing is een samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA met als doel om alle statushouders die in de regio worden gehuisvest op te vangen op azc Oisterwijk. Zo kunnen statushouders al vroegtijdig starten met de voorbereiding op of met de inburgering. In 2021 krijgt regioplaatsing vorm.
  • In de pilot Inburgering+ experimenteren de regiogemeenten en partners met een regionale brede intake, voorlichting en duale trajecten. Duale trajecten gericht op opleiding, werk en zelfredzaamheid waarbij statushouders naast taallessen deelnemen aan participatieactiviteiten, ter ondersteuning van de taal. Een van de trajecten is het starttraject, uitgevoerd door het Refugee-team zoals op de foto.

De pilots vormen input voor de regionale visie, lokale beleidskaders en inkoop en aanbesteding.

 

Foto: het starttraject, uitgevoerd door het Refugee-team | Credits: Elmo Jansen


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring