• Home
  • Nieuws
  • Lobby naar het Rijk voor een gezonde financiële positie van gemeenten

Lobby naar het Rijk voor een gezonde financiële positie van gemeenten

Nadat we in juni hebben afgesproken om als regiogemeenten gezamenlijk op te trekken in de lobby naar het Rijk voor een gezondere financiële positie, is er een bestuurlijk kopgroep opgestaan en een werkgroep geformeerd. De lobby is ingezet en ondersteunende middelen liggen klaar voor gebruik.

Het gaat (nog) goed in het Hart van Brabant. We wonen en verblijven hier graag. Intensieve samenwerking van de negen gemeenten in deze regio is een belangrijke factor in het behouden van en streven naar brede welvaart. Deze samenwerking is er op alle domeinen: fysiek, economisch en sociaal. Om onze gezamenlijke rol als lokale overheid te kunnen blijven spelen, moet onze financiële huishouding weer op een gezond niveau komen. Dat is ons gezamenlijk belang. De spreekwoordelijke koek (het gemeentefonds bij het Rijk) moet groter om onze taken als lokale overheid goed in te kunnen vullen. Dát is onze boodschap aan het Rijk! Vanuit dit verhaal is de brede lobby naar Den Haag ingezet.

Moties en lobbybrief
Om onze lobby naar het Rijk kracht bij te zetten, is er afgelopen periode door alle negen gemeenteraden een motie aangenomen om de colleges formeel opdracht te geven om in regionaal verband de reeds ingezette lobby actief en stevig voort te zetten. Hiertoe werkt de regio Hart van Brabant samen met alle betrokken partijen zoals de VNG, G40, M50 en P10 en waken wij er voor ons als regio tegen elkaar uit te laten spelen.
Ook is er kort voor Prinsjesdag een formele brief naar de Tweede Kamer gestuurd om onze zorgen te uiten over de huidige financiële verhoudingen en de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid van onze regio. In deze brief doen we de oproep de financiële uitgangspositie van alle gemeenten en daarmee ook die van de Regio Hart van Brabant weer op een gezond peil te brengen.

Begrotingsbesprekingen vragen ieders inzet
Deze en volgende maand zijn er de begrotingsbesprekingen per ministerie. Daarvoor is een lobbypakket uitgewerkt. Dit betreft een map met daarin onze kernboodschap (de koek moet groter) en voorbeelden van lokale en regionale ontwikkelingen die onder druk staan door de financiële tekorten. De voorbeelden zijn op losse sheets uitgewerkt. Daarmee zijn ze voor bestuurders en raadsleden bruikbaar om per begrotingsoverleg gericht onze boodschap over te brengen. Dit lobbypakket is naar alle negen gemeenten gestuurd. Hoe meer boodschappen vanuit de regio Den Haag bereiken, hoe beter. Maak er daarom gebruik van!

De kernboodschap en alle voorbeelden uit het lobbypakket zijn ook online terug te vinden op www.regio-hartvanbrabant.nl/innood.

Het vervolg
Uit de uitspraken van het huidige kabinet is duidelijk dat deze kabinetsperiode geen structurele aanpassingen op het gebied van gemeentefinanciën te verwachten zijn. Dat is aan het nieuwe kabinet. Dat betekent ook dat onze lobby-inspanningen een lange adem gaan vragen. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat ‘een grotere koek’ een gemeenschappelijk belang is, maar dat in de verdeling daarvan, of specifieke casuïstiek, belangen in de regio uiteen kunnen lopen. Daarom is bestuurlijk afgesproken daar regionaal transparant mee om te gaan en uiteenlopende belangen te bespreken. Zodat het ons blijft lukken individuele en regionale belangen in Den Haag zo helder mogelijk te verbinden.

 

Foto: Oisterwijk | credits: VanBerkel.studio


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring