Om binnen het sociaal domein adequaat te reageren op de (gevolgen van) de coronacrisis, is een regionaal kernteam Crisis en (on)Veiligheid in het leven geroepen. De focus van dit team richt zich op twee vragen: is ons huidige systeem in staat met de veranderde realiteit om te gaan, en wat kunnen we in de (nabije) toekomst verwachten?

Monitoring van bestaande structuren
Begin april is het regionaal kernteam Crisis en (on)Veiligheid gestart. Het team bestaat uit regionale contractbeheerders jeugd en Wmo, beleidsmedewerkers vanuit zorg en veiligheid, Wmo, jeugd en participatie.
Het monitort integraal de (negatieve) effecten van de coronacrisis op het gebied van zorg en veiligheid. Dat gebeurt door op verschillende thema's informatie op te halen bij gemeenten en partners en die informatie te beoordelen. Het gaat daarbij om de thema's huiselijk geweld en kindermishandeling, personen met verward gedrag, dak- en thuislozen, crisissituaties (CIT), mantelzorg, aanbieders Wmo en jeugdhulp, lokale toegang, ketensamenwerking, jeugdzorg, onderwijs, armoede- en schuldhulpverlening, werk en inkomen en eenzaamheid.

Op het moment dat er negatieve effecten optreden die met elkaar verband houden, komt het kernteam Crisis en (on)Veiligheid tot voorstellen voor acties en maatregelen. Belangrijk is om te vermelden dat het team focust op acties en maatregelen die binnen de invloedssfeer van gemeenten liggen, en gebruikmaakt van de structuren die er al zijn.

Geen noodzaak tot directe extra acties
Tot op heden is er nog geen aanleiding geweest om maatregelen of acties voor te stellen buiten de al lopende acties op specifieke thema's (zoals de opvang van kwetsbare kinderen, monitoring van cijfers van Veilig Thuis, en dak- en thuislozenopvang in Willem II-kazerne).
Het algemene beeld geeft geen aanleiding om directe extra acties te ondernemen. We zien dat aanbieders, vrijwilligers en andere betrokken organisaties in het sociaal domein goed in staat zijn om de coronaproblematiek op te pakken. Vanuit gemeenten zijn de gebruikelijke contactpersonen betrokken.

Verwachte toename van hulpvragen
Gemeenten en veel partnerorganisaties verwachten wel een toename van het aantal hulpvragen. Zoals een toename bij de lokale toegangen, maar ook bij zorgaanbieders en andere organisaties zoals Veilig Thuis. Het gaat om uitgestelde hulpvragen, hulpvragen die ontstaan als gevolg van de coronacrisis en herindicaties/verlengingen doordat resultaten vanwege de coronacrisis nog niet bereikt zijn. Hoe fors de toename is en wanneer deze zichtbaar wordt, is onduidelijk en afhankelijk van het verloop van het virus en de maatregelen daarop. Het regionaal kernteam Crisis en (on)Veiligheid houdt hiervoor een vinger aan de pols en gaat proactief aan de slag hiermee.

Scenariogerichte aanpak
Op basis van bovenstaande verwachte toename aan hulpvragen gaan we proactief acties uitzetten. Het kernteam gaat namens de negen Hart van Brabantgemeenten aan de slag met het uitwerken van scenario's. Vervolgens werkt het deze uit in aanbevelingen hoe hier als regio mee om te gaan.
Hierin regionaal optrekken heeft voordelen omdat we met veel van dezelfde partners werken, en het kernteam zo efficiënt mogelijk wil werken en aan kennisdeling wil doen. Daarbij is niet alleen het kernteam aan zet. Zij hebben collega's vanuit de verschillende gemeenten en partners nodig om een goed plan uit te werken. Dus laten we samen de schouders eronder zetten!

Foto: Goirle | Credits: VanBerkel.studio