• Home
 • Gemeenten in nood

Zorg voor een gezonde financiële positie van gemeenten


wijzende vinger naar rechts  in het projectenoverzicht staat de meest actuele informatie over lobby gemeentefonds >


Het gaat (nog) goed in het Hart van Brabant. Nederlanders wonen en verblijven hier graag. Intensieve samen- werking van de negen gemeenten in deze regio is daarbij een belangrijke factor in het behouden van en streven naar brede welvaart. Deze samenwerking is er op alle domeinen: fysiek, economisch en sociaal. Om onze gezamenlijke rol als lokale overheid te kunnen blijven spelen, moet onze financiële huishouding weer op een gezond niveau komen. Dat is ons gezamenlijk belang.

We moeten als (de)centrale overheden samen aan de slag om:

 • Onze diensten, voorzieningen en rol als betrouwbare partner voor inwoners en bedrijven te behouden. Wat nu verdwijnt, kan in de toekomst alleen tegen hogere kosten worden hersteld;
 • Te investeren in het bestrijden van de gevolgen van de COVID-crisis;
 • Te investeren in lopende transformaties als het sociaal domein en de energievoorziening. Betaalbaarheid op
  langere termijn vraagt nu om investeringen.

Om onze rol in deze opgaven te kunnen vervullen is een gezonde financiële huishouding nodig. Die is nu niet in beeld. U kunt op drie manieren ingrijpen om daar weer toe te komen:

 1. Schaf de opschalingskorting af
  De gedachte achter deze korting is achterhaald. De verplichting tot opschaling naar 100.000+ gemeenten is er niet meer en het is duidelijk dat efficiencyvoordeel bij herindeling niet opgaat. Dan is het logisch de korting die voor de Regio Hart van Brabant in 2025 oploopt naar 25 miljoen te laten vervallen. Niet alleen tijdelijke op- schorting maar definitief.

 2. Compenseer de tekorten op het sociaal domein
  De tekorten in het sociaal domein groeien door toenemende en verzwaarde problematiek bij jeugdhulp en Wmo. Ook het hanteren van een vast abonnementstarief voor Wmo geeft extra kosten. Tot slot is de jaarlijkse indexering onvoldoende. Gevolg: € 30 miljoen tekort voor jeugdhulp (zonder de tijdelijke compensatie van het Rijk) en € 15 miljoen voor Wmo in onze regio.

 3. Zorg voor een gebalanceerde normeringssystematiek
  De normeringsystematiek past niet bij de huidige realiteit. Deze is niet aangepast aan de taken die gemeenten
  er sinds 2015 bij hebben gekregen (zorg, jeugd, onderwijs en participatie). Dat gaat wel over 40 – 50% van de begroting. Dit heeft met name grote gevolgen voor jeugdzorg en Wmo. Deze realiteit past niet bij de werking van trap-op-trap-af tussen gemeenten en Rijk.

 

Zie ook
 

 #gemeenteninnood


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring