Vertrekpunt

Regio Hart van Brabant is een gemeenschappelijke regeling (GR), in de vorm van verlengd lokaal bestuur. Dat betekent dat we uitgaan van het beginsel van autonomie van het lokale bestuur. De Regio biedt een overlegstructuur en heeft als doel om “samen te werken om regionale opgaven te identificeren en op basis daarvan gezamenlijk beleid op te stellen en gezamenlijke projecten te definiëren, te initiëren en uit te voeren, dan wel projecten ter uitvoering op te dragen, aan te bieden of aan te besteden aan gelieerde- en derde partijen, waaronder Midpoint Brabant.”*

Het algemeen bestuur, gevormd door de negen burgemeesters, is opdrachtnemer van de colleges van de deelnemende gemeenten en via deze van de raden.

We hebben geen regioraad. Vanuit het uitgangspunt van verlengd lokaal bestuur participeren bestuurders in Regio Hart van Brabant en leggen daarover verantwoording af aan hun eigen raad. 

Regio Hart van Brabant is een netwerkorganisatie. Dat betekent dat de organisatie wordt gevormd door medewerkers uit het netwerk: bestuurders en ambtenaren van de negen gemeenten. Op basis van expertise en beschikbaarheid wordt capaciteit vanuit de gemeenten aangewend voor regionale projecten en programma’s. Het netwerk wordt ondersteund door een compact programmabureau.

* GR Regio Hart van Brabant, artikel 2 Doelstelling


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.